Jump to content

Կաղապար:hy-noun-ի-եք

Վիքիբառարան-ից
Հոլովում
եզակի հոգնակի
ուղղական
սեռական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}i]], [[{{{2}}}u]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2,2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰi]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
բացառական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}it͡sʰ]], [[{{{2}}}ut͡sʰ]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2,2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰit͡sʰ]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
գործիական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɔv]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰɔv]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
ներգոյական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}um]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰum]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
որոշյալ առում
ուղղական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛn]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰə]]/[[{{{2}}}ɛkʰn]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2/2]]
սեռական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}in]], [[{{{2}}}un]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2,2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰin]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
առաջին դեմք (իմ)
ուղղական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛs]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰs]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
սեռական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}is]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰis]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
բացառական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}it͡sʰs]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰit͡sʰs]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
գործիական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɔvs]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰɔvs]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
ներգոյական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ums]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰums]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
երկրորդ դեմք (քո)
ուղղական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
սեռական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}id]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰid]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
բացառական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}it͡sʰd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰit͡sʰd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
գործիական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɔvd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰɔvd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
ներգոյական
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}umd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]
 • ՄՀԱ՝ [hy], [[[{{{2}}}ɛkʰumd]]][[Category:IPA pronunciations with invalid IPA characters|2]]