ձայն

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search

Հայերեն


Դասական ուղղագրութեամբ՝ ձայն

վանկեր՝ ձայն 

Ստուգաբանություն[խմբագրել]

Թերևս բնիկ հնդեվրոպական՝ *g՛hunii-՝ *g՛huen- «հնչել» արմատից. հմմտ. ալբաներեն že «ձայն», հին սլավոներեն zvaneti, ռուսերեն звенеть «հնչել»:

Գոյական

 1. մեխանիկական տատանումների ազդեցությամբ առաջացող լսողական զգացողություն, այն, ինչ որ մարդը լսում՝ ընկալում է լսողության գործարանով:
 2. խոսելու՝ երգելու ևն ժամանակ ձայնալարերի տատանումների շնորհիվ առաջացող լսելի հնչյուններ:
 3. ձայնալարերի հնչեղությունը որպես երգային արվեստի ֆիզիկական-լսողական նյութ: Քաղցր ձայն:
 4. երաժշտական ստեղծագործության և նրա կատարման տարբեր հնչականությամբ եղանակներից յուրաքանչյուրը ◆ (Առաջին ձայն, երկրորդ ձայն:
 5. անշունչ առարկաների արձակած յուրահատուկ հնչումը ◆ Մետաղի ձայն:
 6. երաժշտական գործիքի արձակած հնչյուն ◆ Ջութակի ձայն:
 7. երգի եղանակ
 8. (փխբ․) խոսք ◆ Լսի՛ր, Մերուժան, մոր ձայնը (Րաֆֆի)
 9. (փխբ․) լուր, տեղեկություն ◆ Ականջիս մի ձայն է հասել նրա գնալու մասին:
 10. (փխբ․) համբավ, հռչակ
 11. խորհուրդ, կարծիք
 12. (փխբ․) արտահայտվելու՝ ելույթի իրավունք
 13. (փխբ․) ներքին հույզի՝ ապրումի՝ հուզմունքի թելադրանք ◆ Խղճի՝ բարկության ձայն:
 14. ընտրելու՝ քվեարկելու իրավունք
 15. քվեարկության մասնակցածների թեր կամ դեմ լինելու արտաքին արտահայտություն ◆ Թեկնածություններից մեկը 21 ձայն ստացավ, մյուսը՝ 3:
 16. (ֆիզ․) օդի կամ այլ տատանողական միջավայրի շարժում
 17. տե՛ս հնչյուն (լեզվբ․)
 18. տե՛ս խոնարհում

Հոմանիշներ[խմբագրել]

 1. հնչյուն, գոչյուն, ծպտուն, աղաղակ, ճիչ, կանչ, կանչյուն, վանգյուն: Մռնչյուն (առյուծի, վագրի), խանչյուն, բոհբոհյուն, գրդյուն (խոզի, ցիռի), կառաչյուն (ուղտի), բառաչ, բառաչյուն, բջյուն (կովի, եզի, ցուլի), պոռչյուն (հորթի), հաչյուն, հաչոց, ոռնոց, ոռնում, կնձկնձոց, կաղկանձյուն, կաղկանձ, վնգստոց, վնկվնկոց (շան), թառանչյուն, գոչյուն (եղջերուի, փղի), թունթունում, մրթմրթում, մրմռում (արջի), թնծկում (կորյունի, թոժյունի), մլավյուն, մլավոց, նվնվոց, վակում (կատվի), մայուն, մայող, մկկոց, բռբռյուն (ոչխարի), պապաչյուն, կկմկյուն (խոյի, այծի, կապկի), վրնջյուն, վրնջոց, խրխնջյուն, խրխնջոց, խրխինջ (ձիու), դրնդյուն, տրոփյուն (ձիու սմբակների), փնջյուն, փնչոց (ձիու քթի), սնքռտյուն, սնքռտոց (ջորու), զռնչյուն, զռինչ, զռոց (իշու), կղկղոց, շչում (սագի), կռիչ (կարապի), կականում (բադի), ճչյուն (ծիծեռնակի), կռնչյուն, կանչյուն (կռունկի), ղողանջ (զանգի), ղողանջյուն (զանգի, հնդկահավի), կռիչք, կռինչ, կռնոց, կրաս, կռավոց (ագռավի), կափկափյուն (արագիլի), կանչ, կառաչ, կռիչ (արծվի), գոչում (սիրամարգի), գանչյուն (սկյուռի), կուկուլիկու, կուկլուկու, ծուղրուղու (աքաղաղի), թափթափյուն (աքաղաղի թևերի), գագաչյուն (աքաղաղի հաղթական), կրկրոց, կռկռուք, կարկաչ, կարկաչյուն, կչկչոց (հավի), գոթգռթոց, գըռթգռթյուն (նոր ածող հավի, թուխսի), ճտճտոց, բբյուն (ճտերի), ղունղունոց, վուվու, մնչյուն, խուլղոլրտյուն (աղավնու), կրկջյուն, կղկղոց (կաքավի), ճռճռոց (ծղրիդի, ցինի), սույլ, սուլոց (սարյակի, օձի), ճռվող, ճռվողյուն, ծլվլոց, ծվծվոց (թռչունների), ճկճկոց (ճընճղուկի), գեղգեղանք, գեղգեղոց, գեղգեղյուն (սոխակի), բզզյուն, բզզոց (մեղվի, մժեղի), տզզյուն, տզզոց (բորեխի, ճանճի), գույժ (բվի), կռկռոց, կարկաչյուն (գորտի), ծվծվոց (մկան), հևք, հևոց (շնչառության), ճվոց, ճվանք (նորածնի լացի), թզկլտուք, թզկլտոց, ճզլւտուք (անընդհատ լացի), արձագանք (փոխադարձված), կական, կոծ (ողբի), ջայլ (խմբական ողբի), հառաչ, հառաչանք (վշտի), կառաչանք, թառաչանք (սաստիկ հառաչանքի), ծափ, ճայթք, կայթյուն, ծափահարություն (ուրախության, հավանության), ճիկ (փոքր ձայն), բոռբոռոց, պոռպռոց (արևմտհ․) (մունետիկի, աճրորդի), մրմնչյուն, մրմռոց (քթի տակ երգելու), մրմռուք, տրտռուք (քթի տակ խոսելու), լփաոուք, թաչյուն (քթի տակ կարդալու), փսփսուք, փսփսոց, հծծյուն (կամաց խոսելու), գոռում, գոչում (կռվի, բարկության), կոչ, ճիչ, աղաղակ (օգնության, փորձանքի), հռնչյուն, խռնդյուն (հոգևարքի), կերկերում, կերկերոց (կոկորդի խռպոտ), խորդում, խռկում, խռխռոց (խորդացողի), թաչյուն (արթնանալու), բաբախում, բաբախյուն, բաբախ, տրոփում, տրոփյուն (սրտի), դոփյուն (ոտքի), դփրտուք (ոտքով, ձեռքով), շառաչ (ապտակի), կափյուն, կափկափյուն, կրճտում, կրճտոց, կճրտոց (ատամների), շաչում (ատամների, չոր բան կոտրելու), կափկափում, կարկաչյուն (ցրտից ատամների), դռնչյուն (ականջի), փռնգտուք, փռնչյուն (փռնգտալու), շաչում, շլտբում (լեզվին քիմքին զարկվելու), զկռտոց, ձգռտոց, (հնց․) ձգեռտ, քեքուրտ, զգայռում (ստամոքսի), կլթիկ, հեծուկ (հեծկլտոցի), խշվրտյուն (շփոթի), աղմուկ, ժխոր (անկարգ), քրքիջ, քրքջյուն, քրքջոց, կարկաչ, կարկաչյուն (բարձրաձայն ծիծաղիյ, կանչվըռտուք, վայ նասուն (բարձրաձայն լացի, կնչյուն, քրթմնջյուն (քթի տակ), հնչյուն (փողի, դրամի զանգակի, դաշնակի), գանգաչյուն (սալի) թիք-թաք, չխկչկոց (ժամացույցի, զրնգոց զրնգյուն, վնգոց, զնգյուն (մետաղի), բացականչում (հիացումի, վշտի), խժռտուք (թոքի, ականջի մեջ), ճվլտուք, ճվլտոց (խաղացող փոքր աղջիկների), ղլղլոց (համրի), կոփյուն (ծեծելու, քարտաշելով, տոփյուն (տոփելու), գարգափ (տախտակների վրա ոտք դնելուց), սույլ, սուլում, շչում (շչակի), չխչխոց (աղորիքի չյսիկիյ, ճկճկոց (դռան ճկիկի), ճայթյուն (շշի, ափսեի կոտրվելով, շխշխոց (սուրը գետինը քսելով, թոմբյուն (պայթյունի), շռինչ (հոլի, շռնչանի), գզգզում (լպուտի աղեղի), փչում, սուլում (քամու), հծծյուն, սոսավյուն (մեղմ քամով, մռնչյուն (մրրիկի, առյուծի, դնդչյուն (հողմաշարժ բույսերի), վժվժոլք, վժվժոց (ամբոխի), հռնդյուն, վռվւտց (սավառնակի), պրպջյուն (եռացող հեղուկի), մրմռում, պճպճում, քլթքլթոց (եռացող ջրի), կլկլոց էկլկլակիհ քղոց (նշան տալու համար հազալու), խորխոլում (շշից լցնելու), ճողփյուն (ջուրն ընկած առարկաների, ճայթյուն (սառույցը ճեղքվելով, ճղրտյուն (փայտը ճեղքելով, մրմունջ, կարկաչ, կարկաչյուն, խոխոջ, խոխոջյուն, դդչյուն (աղբյուրի, վտակի, գետակի), սույլ, շչյուն (գնդակի) պայթում, պայթյուն (հրազենի, ռումբի), դղրդյուն (շոգեկառքի), ճռնչյուն, ճռինչ (դռսն, սալի), դափյուն, դափդափյուն, դրնդյուն (թմբուկի), գանգաչյուն (բոժոժների), որոտ, որոտում, գոռում, գոռոց, բոմբյուն, թմբյռւն (թնդանոթի, ամպերի), շառաչ, շառաչյուն (ջրվեժի, ալիքների, շանթի, խարազանի, տեղատարափ անձրևի, զենքերի, շղթաների), կոփյուն (վահանների), շկահյուն (նետի), ճարճատյուն, ճարճատոց, ճարճատում (փլման, կոտրատվելու, վառվող փայտի, դղրդյուն (շենքի փլման), թնդյուն, թնդոց (հեռվից եկող խուլ), սոսափյուն, խշխշոց, խարշափ (կանաչ տերևների, խշրտուք, խշրտոց, խշրտյուն, խոշյուն (չոր տերևների, թղթի), շրշյուն (մետաքսյա շրջազգեստի), հծծյուն, շշունջ, շշնկոց, շնկշնկոց, շշուկ (մեղմ), շռինչ (փքոցի), խաղաջյուն (կոկորդը ողողելու), թրթում (քնարի լարերի), գանգյուն (ծնծղայի), շխրտոց (բուրվառի, քշոցի), կռնչյուն (սղոցի), ավաչ (հնց․) (արտասանության), (բրբ․) ճնկլթի, ձեն, ձեն-ծպուտ, ձեն-ձոր, ձեն-ձուն, ձայն-ծպտուն, ձայն-ծպուտ, ձայն-ձոր, ձայնձուկ, ձայն-ձուն
 2. քվե
 3. երգ, եղանակ
 4. տեղեկություն, լուր
 5. տե՛ս հնչյուն
 6. տե՛ս բարբառ
 7. շունչ, շնչեղություն, հագագ
 8. խոսունակություն, խոսողություն
 9. նախադասություն
 10. բարբառ, ենթաբարբառ, գավառաբարբառ
 11. խոսելիք
 12. տե՛ս խոսակցություն
 13. ճառ, կատարում
 14. տե՛ս ճառ
 15. տե՛ս խոստում
 16. տե՛ս պատգամ
 17. տե՛ս նշանադրություն

Արտահայտություններ[խմբագրել]

 1. ձայն առնել - լսել
  1. տե՛ս ձայն վերձնել
 2. ձայն արձակել - ձայն հանել
  1. հնչել
 3. ձայն բարբառոյ յանապատի - ուշադրության չարժանացած կոչ դիմում խոսք
 4. ձայն բարձրանալ - ձայն լսվել
 5. ձայն բռնել - ձայնակցել, դեմ պահել
 6. ձայն ընկնել - լուր տարածվել
 7. ձայն խնդրել - խոսելու ելույթի իրավունք խնդրել
 8. ձայն ծպտուն չհանել - լուռ մնալ, ոչ մի ձայն չհանել
 9. ձայն հանել - խոսել, մի բան ասել
  1. հնչել
  2. որևէ բանի յուրահատուկ ձայն արձակել
  3. պատասխան տալ դիմողին արդարանալու, առարկելու համար
 10. ձայն հասնել մեկին - խոսելու կարծիք հայնտնելու իրավունք ունենալ
 11. ձայն ձայնի տալ - իրար ձայնակցել, միասին ձայն արձակել (վիճելիս, տալիս և այլն)
 12. ձայն չհանել - պապանձվել, ձայն ծպտուն չհանել
  1. չառարկել չընդիմանալ
 13. ձայն պահել - նույնն է՝ ձայն բռնել
 14. ձայն ստանալ - դրական քվե ստանալ
  1. արտահայտվելու՝ ելույթի իրավունք ստանալ
 15. ձայն տալ - գոչել, բղավել
  1. կանչել, հրավիրել
  2. անունը բարձրաձայն կանչել՝ կոչել (հեռվից)
  3. խոսել, պատասխանել
  4. հօգուտ մեկի՝ մի բանի քվեարկել
  5. ելույթի՝ արտահայտելու իրավունք տալ
  6. արձագանքել
  7. հայտարարել, հայտնել
 16. ձայն ունենալ - երգեցիկ՝ երգելու ախորժալի ձայնով օժտված լինել
  1. հեղինակություն ունենալ
  2. վճռական կամ խորհրդական ձայնից օգտվել
 17. ձայնդ անսպառ - բարեմաղթության խոսք լավ երգողին
 18. ձայնը բարձրացնել - խորոխտալ, սպառնագին խոսել

Աղբյուրներ[խմբագրել]

 • Հ.Զ. Պետրոսյան, Ս.Ա. Գալստյան, Թ.Ա. Ղարագյուլյան, Լեզվաբանական բառարան, Երևան, «Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիա», 1975 — 328 էջ։
 • Կ․Ե․ Մելիք-Վրթանեսյան, Մ․ Ա․ Տոնյան, Երաժշտական բացատրական բառարան, Երևան, «Խորհրդային գրող», 1989 — 270 էջ։