Jump to content

Մասնակից:GeoO

Վիքիբառարան-ից
Ես կարող եմ հետևյալ լեզուներով ներդրում կատարել
Բաբելոն
Նախագծի մասնակիցների լեզուները- նուրբ սպիտակեղենի հանդեպ ճաշակը դեռևս չի ենթադրում, որ ոտքերը պետք է կեղտոտ լինեն։ Ալբեր Քամյու
 • Հ, Ձ, Ղ, Ճ, Յ, Ն, Շ տառ ― Լեռնապատի վիքիակումբ
 • Ե ― Այբ, Մրգավան, Առաջարկվող ցանկ
 • Զ, Կ ― Քարվաճառ
 • Է-Ը - Արևածագի վիքիակումբ
 • Թ, Ժ, Ի, L, Խ, Ծ - Դդմաշենի վիքիակումբ
նորաբանություն
 • Ա, Հ, Մ ― Դդմաշեն վիքիակումբ
 • Բ ― Քարվաճառի վիքիակումբ
 • Գ, Ի, Շ, Ո, Պ ― Վանաշենի վիքիակումբ
 • Դ, Ճ ― Մրգավանի վիքիակումբ
 • Ե, Ժ, Ձ, Ղ, Յ, Ն ― Արևածագի վիքիակումբ
 • Զ, Չ ― տառի առաջին 4 էջը Ուրասարի վիքիակումբին
 • Զ, Է, Ը, Թ, Լ, Խ, Ծ Կ, Ջ, Ռ^ ― Լեռնապատի Վիքիակումբ
ֆիզիոլոգիական
 • Ա, Յ, Ն, Շ, Տ, Ր, Ց, ՈՒ, Ք, ԵՎ, Օ, Ֆ^ ― Լեռնապատի վիքիակումբ
 • Բ, Լ, Խ, Ծ, Կ, Ս, Վ ― Վանաշենի վիքիակումբ
 • Գ ― Արևածագի վիքիակումբ
 • Դ, Է, Ը, Թ, Ժ, Ի, Ձ, Ղ, Ճ, Մ, Ո, Չ, Պ, Ջ, Ռ, Փ, Ք ― Դդմաշենի վիքիակումբ
 • Ե, Հ ― Քարվաճառի վիքիակումբ
 • Զ ― Մրգավանի վիքիակումբ
նոր գրքեր
 • Դիցաբանական, Հոգեբանական՝ Լեռնապատ
 • Աթեիստի բառարան՝ Քարվաճառ
 • Հավապումների բառարան՝ Արևածագ
 • Մարմնամարզական, Սոցիալական ոլորտի՝ Վանաշեն
 • Ֆենոլոգիա, Բարոյագիտական՝ Դդմաշեն
 • Մարզանունների բացատրական բառարան՝ Տող
 • Ֆիզիկական աշխարհագրության բառարան՝ Մրգավան
 • Քաղաքագիտության բառարան՝ Ստեփանակերտ
 • Գունանուններ՝ Հացիկ
 • Հետախուզական՝ Գյումրի