vender

Վիքիբառարան-ից

  Պորտուգալերեն
[խմբագրել]

Բայ

վանկեր՝ ven.der 

  1. վաճառել

Խոնարհում[խմբագրել]

Անդեմ ձևեր
Անորոշ դերբայ vender
Գերունդիում vendendo
Վաղակատար դերբայ vendido
Դիմավոր ձևեր
անձ եզակի հոգնակի
առաջին երկրորդ երրորդ առաջին երկրորդ երրորդ
անձնական դերանուններ eu tu ele nós vós eles
Սահմանական եղանակ Ներկա vendo vendes vende vendemos vendeis vendem
Անցյալի անկատար vendia vendias vendia vendíamos vendíeis vendiam
Անցյալ կատարյալ vendi vendeste vendeu vendemos vendestes venderam
Անցյալ կատարյալ vendera venderas vendera vendêramos vendêreis venderam
Ապառնի venderei venderás venderá venderemos vendereis venderão
Անցյալի ապառնի venderia venderias venderia venderíamos venderíeis venderiam
ըղձական եղանակ Ներկա venda vendas venda vendamos vendais vendam
Վաղակատար vendesse vendesses vendesse vendêssemos vendêsseis vendessem
Ապառնի vender venderes vender vendermos venderdes venderem
հրամայական եղանակ Դրական vende venda vendamos vendei vendam
Ժխտական não vendas não venda não vendamos não vendais não vendam
դիմավոր դերբայ vender venderes vender vendermos venderdes venderem