Jump to content

հեռացնել

Վիքիբառարան-ից

Հայերեն

Դասական ուղղագրութեամբ՝

վանկեր՝ հե•ռաց•նել 

Ստուգաբանություն[խմբագրել]

Բայ

 1. անջատել, բաժանել, մեկուսացնել, օտարացնել
 2. հեռու՝ ուրիշ տեղ ուղարկել կամ տանել
 3. վտարել, դուրս անել
 4. հեռու պահել, մասնակից չդարձնել
 5. տարբերել, հարազատություն չպահպանել
 6. շեղել
 7. մոլորեցնել
 8. երկու բաների միջև եղած տարածությունը՝ միջոցը՝ արանքը մեծացնել
 9. արանք բացել, իրարից անջատել
 10. դենը տանել, կորցնել, վանել, քշել
 11. տե՛ս հեռվացնել
 12. վերցնել, տեղափոխել, ուրիշ տեղ դնել
 13. հանել, կտրել, պոկել
 14. վերացնել
 15. (գրադ․) հանել

Հոմանիշներ[խմբագրել]

 1. բաժանել, անջատել, դեն անել, դեն տալ,
 2. տանել, ուղարկել
 3. տե՛ս մեկուսացնել
 4. վտարել, վռնդել, ազատել, ճամփել, (արևմտհ․) դուրս անել, ճամփու դնել, (ժղ․) պոչը կապել, պոչըխուզել, ռադ անել, հոտը կտրել, գլխին քերել (գվռ․)
 5. վանել, քշել, հետ մղել, հետ անել, հետ քշել, դեն դնել, դեն քշել, ի բաց առնել
 6. արտաքսել, գլխից ցանել, (հնց․)՝ արտահալածել, տարահալածել,
 7. տեղափոխել, փոխադրել
 8. տե՛ս շեղել
 9. տե՛ս մոլորեցնել
 10. տե՛ս կորցնել
 11. տե՛ս հեռվացնել
 12. պոկել, քաղել, կտրել, պլոկել, փրցնել, (արևմտհ․), (հնց․)՝ արտաքաղել, փրծանել, (գվռ․)՝ գջլել, գռել, փրթել, պոպոկել, պոպկել, ճեպռել, ճիպկել, ճիպել, ճպռել, ճփել, ճպռտել, շեպկել, պիճկել, պոլոկել, պճկել, պռճկել, պռճոկել, պոռճկել, պոճկել, պճռել, պճռքել, պճռթկել, պճռտել, պճռտկել, պչխել, լպկել, պոկ տալ
 13. (գվռ․)
 14. պոլտել, ճոլտել, խառել, ճտապոլ անել
 15. կտրել, հանել, քանդել
 16. վերացնել, ոչնչացնել, ջնջել, բնաջնջել (փխբ․), բառնալ(հին), բնաջինջ անել, արմատախիլ անել, վերջ տալ, իզոթոզը կորցնել (գվռ․)
 17. լուծարել, խափանել
 18. գցել, գլորել, գետնել, զգետնել, գետնահարել, փռել (փխբ․), (հնց․) զատակել, տախտապարել, հորսայսել, (գվռ․) պարանել, չռփել, գետին գցել, գետին գլորել, գետին զարկել, գետին փռել, գետին խփել, գետին դնել, գետնովը տալ, գետինը տալ, կողքը գետինը, տալ, կռնակը գետին բերել, ծեփ անել, տակն առնել, տակը գցել, վայր գցել, վայր ձգել, ցած գցել, նոկաուտ գցել ,
 19. կերծանել, խորտակել, քանդել, ոչնչացնել, փլուզել, ջախջախել, բնաջնջել, ջնջել (հնց․) վկանդել, վայրիվայրել, (գվռ․)զռչել, պալաժորել, քարուքանդ անել, գետնին հավասարեցնել,
 20. գահավիժել, կործանել, խորտակել, հեղաշրջել, գահավեժ անել, գահընկեց անել, գահից գցել, գահից զրկել, գլխի վրա բերել, գլխի վրա շուռ տալ, շաուռ տալ
 21. տե՛ս ձախողել
 22. փոփոխել, փոխել
 23. (ժղ․), ցվրտել, ցփնել, ցրքել, ցիրուցան անել, ցրիվ տալ, ցրիվ ածել, ցրիվ անել, ցրիվ երել (այս ու այն կողմ գցել)
 24. ցանել, շաղ տալ
 25. բաժանել, տարտղնել
 26. տարաել, հասցնել (շատ տեղեր, շատերին)
 27. սփռել, տարածել, փռել (շաղ տալով)
 28. վերացնել, ոչնչացնել (մաս - մս անելով, ամեն կողմ քաշելով՝ տանելով)
 29. փշրել, ջախջախել, ջարդոտել, ջարդլ, ցրիվ ածել, ջարդուփշուր անել
 30. տե՛ս վանել
 31. տե՛ս վերացնել
 32. տե՛ս խախտել
 33. տե՛ս կազմալուծել
 34. տե՛ս փարատել
 35. տե՛ս վատնել
 36. տե՛ս պատառոտել
 37. տե՛ս հերքել
 38. բաժանել, անջատել, դեն անել, դեն տալ,
 39. տանել, ուղարկել
 40. տե՛ս մեկուսացնել
 41. վտարել, վռնդել, ազատել, ճամփել, (արևմտհ․) դուրս անել, ճամփու դնել, (ժղ․) պոչը կապել, պոչըխուզել, ռադ անել, հոտը կտրել, գլխին քերել (գվռ․)
 42. վանել, քշել, հետ մղել, հետ անել, հետ քշել, դեն դնել, դեն քշել, ի բաց առնել
 43. արտաքսել, գլխից ցանել, (հնց․)՝ արտահալածել, տարահալածել,
 44. տեղափոխել, փոխադրել
 45. տե՛ս շեղել
 46. տե՛ս մոլորեցնել
 47. տե՛ս կորցնել
 48. տե՛ս հեռվացնել
 49. պոկել, քաղել, կտրել, պլոկել, փրցնել, (արևմտհ․), (հնց․)՝ արտաքաղել, փրծանել, (գվռ․)՝ գջլել, գռել, փրթել, պոպոկել, պոպկել, ճեպռել, ճիպկել, ճիպել, ճպռել, ճփել, ճպռտել, շեպկել, պիճկել, պոլոկել, պճկել, պռճկել, պռճոկել, պոռճկել, պոճկել, պճռել, պճռքել, պճռթկել, պճռտել, պճռտկել, պչխել, լպկել, պոկ տալ
 50. (գվռ․)
 51. պոլտել, ճոլտել, խառել, ճտապոլ անել
 52. կտրել, հանել, քանդել
 53. տե՛ս վերացնել
 54. մահացնել, մեռցնել, ան՝ացնել, խողխողել, մորթել, գնդակահարել, զինահարել, մահապատժել, հրացանահարել, գլխատել, կառափնատել, կախել, խաչել, (հին)՝ խոշորել, ծակել, սպանանել, սատակել, զատակել, սպանդագործել, կենզրավել, ընդուլնել, վախճանել, հրացանել, (հզվդ․), (գվռ․) վերջացնել, կրճատել, կաթեցնել, ղակատել, պկել, դաղել, զնգռտել, մահապատժի ենթարկել, խաչ հանել, սպանություն գործել, սրահար անել, սրի ճարակ դարձնել, սրի քաշել, սրի ածել, գնդակահար անել, գնդակախորեվ անել, գյուլլախորով անել, հրացանի բռնել, հրացանազարկ անել, փորը ծխով լցնել, արյուն թափել, կյանքը կարճել, կյանքը խզել, կյանքին վերջ դնել, կյանքի թել կտրել, մահ պատճառել, աստղը խավարեցնել, արևը առնել, արևը հանգցնել, արևը մարել, արևը մթնացնել, արևը սևացնել, արևը քաղել, ճրագը հանգցնել, ճրագը մարել, հոգին առնել, այն աշխարհն ուղարկել, դրախտն ուղարկել, մայրը լացացնել, կարմիրը կապել, գլուխն աղալ, գլուխն աղ դնել, գլուխն ուտել, գլուխը խաշել, գլուխը կտրել, գլուխը թռցնել, գլուխը զարնել, գլուխը ուսերից ցած բերել, գլուխը սխտորել, բոնձ անել, պահսը եփել, ձեռքից արյուն ելնել, ձեռքից արյան հոտ գալ, մահ տալ, մահը բերանը տալ, սատանի բաժին անել, ՝շի դրախտը ղրկել, դժողքն ուղարկել, դժողքի բաժին դարձնել, ջահանդամի ծոցն ուղարկել, (անարգ․) շան սատա անել, լեշը փռել, ծվանը կտրել, ծուխը քամուն տալ, ծուխը պնչերից հանել, ևևս անել, ոչ ևս անել, մեծ կտորը ականջը թողնել, ջուր անել, հոտը կտրել, արյունը մտնել, վրեժն առնել
 55. կոտորել, սրածել, ջարդել, , սպանոտել, ոչնչացնել
 56. կարթել, ցանցել, ցանցորսալ, խփել, զարկել, զարնել, (արևմտհ․) , որս անել, ցանցը գցել, թակարդը գցել, թոռը գցել, (ժղ․) թալակը գցել (գվռ․)
 57. տե՛ս կալանավորել, բռնել, առնել, ճանկել (ժղ․), չանթել, չաթել,
 58. պահել
 59. արգելել, արգելակել, զսպել, պահել, վեր ունել (գվռ․)
 60. որսալ
 61. վերցնել, ընդունել, ստանալ
 62. գրավել, զբաղեցնել
 63. ներգործել, ազդել
 64. պատել, կապել, առնել
 65. վարձել
 66. հայտնաբերել, բացահայտել, Երևան հանել
 67. սկսել, ձեռնարկել, ձեռնամուխ լինել
 68. տարածվել, ծավալվել, լցվել, պատել
 69. փռվել, ծածկել, պատել
 70. պատրաստել, սարքել
 71. ընդունել, լսել, ունկնդրել
 72. փակել
 73. սահմանել
 74. ընդունել, դիմել
 75. համակել, բորբոքել, պատել, համապատասխանել, պատշաճել, հարմարվել
 76. արմատակալել, կպչել
 77. ապավինել
 78. տե՛ս ձերբակալել
 79. տե՛ս ընկալել
 80. նկատել, տեսնել, նշմարել, նայել, ականել (հնց․), աչքն ընկնել, աչքին զարնել, աչքոմ ընկնել, աչքին դիպչել, աչքերը հառել, հայացք գցել, հայացք ձգել, ուշադրություն ձարձնել
 81. տե՛ս իմանալ
 82. տե՛ս հայտնաբերել
 83. տե՛ս զգալ
 84. տե՛ս ասել
 85. տե՛ս համարել
 86. տե՛ս կռահել
 87. տե՛ս ճանկել
 88. տե՛ս ճարել, գտնել ճարել, հայթայթել
 89. նոթճել պաճարել (հզվդ․)
 90. ձեռք բերել
 91. հնարել, ստեղծել
 92. հանդիպել, տեսնել, երևան հանել
 93. գուշակել
 94. համարել
 95. եզրակացնել
 96. տե՛ս կործանել, վերացնել, անճիտել
 97. տե՛ս ձանձրացնել

Արտահայտություններ[խմբագրել]

Աղբյուրներ[խմբագրել]

 • Արամ Բաբայան, Գրադարանային տերմինների բառարան (ռուս-հայերեն և հայ-ռուսերեն) (ԿՈՒԼՏՆՈՒՍ հիմնարկների գործերի կոմիտեի հրատարակություն), Երևան — 265 էջ։