Մասնակից:Dato (WMAM)/Հայկական խոհանոցի բառարան/2

Վիքիբառարան-ից
Jump to navigation Jump to search
 1. թեր էջ 106
 2. թերախորով էջ 107
 3. թերախում էջ 107
 4. թերաղի էջ 107
 5. թերե էջ 107
 6. թերեփ էջ 107
 7. թերթ էջ 107
 8. թերթաբլիթ էջ 107
 9. թերթախմոր էջ 107
 10. թերթակարկանդակ էջ 107
 11. թերթանուշ էջ 107
 12. թերթըբաց էջ 107
 13. թերթուշ էջ 107
 14. թերխաշ էջ 107
 15. թերհատել էջ 107
 16. թերհատ էջ 107
 17. թերհար էջ 107
 18. թերմացք էջ 107
 19. թերմոզ էջ 107
 20. թերմոս էջ 107
 21. թերմուն էջ 107
 22. թերսնվել էջ 107
 23. թերտել էջ 107
 24. թերքամ էջ 107
 25. թեփ էջ 108
 26. թեփահաց էջ 108
 27. թեփանք էջ 108
 28. թարսել էջ 108
 29. թեփշի էջ 108
 30. թեփուկ էջ 108
 31. թեքնե էջ 108
 32. թզաչիր էջ 108
 33. թզկել էջ 108
 34. թզկեփ էջ 108
 35. թթալիր էջ 108
 36. թթամուզ էջ 108
 37. թթաչիր էջ 108
 38. թթի էջ 108
 39. թիթինգոտ էջ 108
 40. թթխմոր էջ 108
 41. թթխմորաման էջ 108
 42. թթռկիչ էջ 108
 43. թթռշնել էջ 108
 44. թթռուպ էջ 108
 45. թթվախոտ էջ 109
 46. թթված կաթ էջ 109
 47. թթվակաղամբ էջ 109
 48. թթվայնություն էջ 109
 49. թթվան էջ 109
 50. թթվաշ էջ 109
 51. թթվաշկեն էջ 109
 52. թթվապուր էջ 109
 53. թթվաջուր էջ 109
 54. թթվասեր էջ 109
 55. թթվավուն էջ 109
 56. թթվաքաղցր էջ 109
 57. թթվել էջ 109
 58. թթվեղեն էջ 109
 59. թթվենի էջ 109
 60. թթվեցնել էջ 109
 61. թթու էջ 109
 62. թթուրուխ էջ 109
 63. թիակ էջ 110
 64. թիթխնոտել էջ 110
 65. թիլիփ էջ 110
 66. թիլիքա էջ 110
 67. թիղա էջ 111
 68. թիյան էջ 111
 69. թին էջ 111
 70. թիսի էջ 111
 71. թիրաշ էջ 111
 72. թիրթա էջ 111
 73. թիրիթ էջ 111
 74. թիքա էջ 111
 75. թիքալ էջ 111
 76. թիքնակուշ էջ 111
 77. թլըպպել էջ 111
 78. թլթլալ էջ 111
 79. թլիմ էջ 111
 80. թլխաշ էջ 111
 81. թլխել էջ 111
 82. թլխոր էջ 111
 83. թխել էջ 111
 84. թխթխկալ էջ 111
 85. թխլիկ էջ 111
 86. թխլոր էջ 111
 87. թխկել էջ 111
 88. թխմել էջ 111
 89. թխվածք էջ 112
 90. թխվածքաճաշ էջ 112
 91. թխտմոր էջ 112
 92. թխուկ էջ 112
 93. թմբիչ էջ 112
 94. թմբուլ էջ 112
 95. թմթռուկ էջ 112
 96. թմթռկել էջ 112
 97. թմշել էջ 112
 98. թմպլել էջ 112
 99. թմրեցնել էջ 112
 100. թմփացնել էջ 113
 101. թյունիկ էջ 113
 102. թնատ էջ 113
 103. թնդել էջ 113
 104. թնդաչափ էջ 113
 105. թնդացնել էջ 113
 106. թնդվել էջ 113
 107. թնդաչափ էջ 113
 108. թնդացնել էջ 113
 109. թնդություն էջ 113
 110. թնդռչուկ էջ 113
 111. թնդրափ էջ 113
 112. թնդրխուփ էջ 113
 113. թնտրջնջոց էջ 113
 114. թնթթո էջ 113
 115. թնթոց էջ 113
 116. թնթուխ էջ 113
 117. թնիճ էջ 113
 118. թնջուկ էջ 113
 119. թնքսակ էջ 114
 120. թշան էջ 114
 121. թշատել էջ 114
 122. թշնիկ էջ 114
 123. թշշոց էջ 114
 124. թոզրը էջ 114
 125. թոզրիչք էջ 114
 126. թոթվել էջ 114
 127. թոժան էջ 114
 128. թոլ էջ 114
 129. թոլոլ էջ 114
 130. թոլոլակ էջ 114
 131. թոլադրիկ էջ 114
 132. թոմաստ էջ 114
 133. թոյ էջ 114
 134. թոն էջ 114
 135. թոնըմոն էջ 114
 136. թոնիկ էջ 114
 137. թոնիր էջ 114
 138. թոնիրշուրթ էջ 115
 139. թոնրիկ էջ 115
 140. թոնրակ էջ 115
 141. թոնրահաց էջ 115
 142. թոնրերկաթ էջ 115
 143. թոնձրուսկ էջ 115
 144. թոնրատուն էջ 115
 145. թոնքոմ էջ 115
 146. թոշթ էջ 115
 147. թոռ էջ 115
 148. թոռոշալա էջ 115
 149. թոս էջ 115
 150. թոսիկ էջ 115
 151. թորախ էջ 115
 152. թորխըտիկ էջ 115
 153. թորակ էջ 115
 154. թորանոթ էջ 115
 155. թորանոց էջ 115
 156. թորթ էջ 115
 157. թորթա էջ 115
 158. թորթափ էջ 115
 159. թորթիկ էջ 115
 160. թորիկ էջ 115
 161. թորթոշ էջ 115
 162. թորնաթուխ էջ 115
 163. թորնաքողա էջ 115
 164. թոփել էջ 115
 165. թոփխանա էջ 116
 166. թոք էջ 116
 167. թոքերշիկ էջ 116
 168. թոքնալ էջ 116
 169. թռթշնել էջ 116
 170. թռնակաթ էջ 116
 171. թռնչուլ էջ 116
 172. թռչել էջ 116
 173. թռչնաբուլկի էջ 116
 174. թռչնաթաթ էջ 116
 175. թռչնամիս էջ 116
 176. թռսխել էջ 116
 177. թռսուկ էջ 116
 178. թռունչք էջ 116
 179. թսկել էջ 116
 180. թվաղթ էջ 117
 181. թվեկ էջ 117
 182. թրատել էջ 117
 183. թրել էջ 117
 184. թրթերուկ էջ 117
 185. թրթնջուկ էջ 117
 186. թերթերուկ էջ 117
 187. թրթփել էջ 117
 188. թրխել էջ 117
 189. թրխշուկ էջ 117
 190. թրխորով էջ 117
 191. թրծել էջ 117
 192. թրծոց էջ 117
 193. թրծուծ էջ 117
 194. թուրծ էջ 117
 195. հումթուրծ էջ 117
 196. թրմահյութ էջ 117
 197. թրմել էջ 117
 198. թրմոց էջ 117
 199. թրմուս էջ 117
 200. թրմօղի էջ 117
 201. թրջուն էջ 118
 202. թրու էջ 118
 203. թուբ էջ 118
 204. թուզ էջ 118
 205. թութ էջ 118
 206. թթկեր էջ 118
 207. թթօղի էջ 118
 208. թոթոտ էջ 118
 209. կատութութ էջ 118
 210. փալուտ էջ 118
 211. թուլբդուգ էջ 118
 212. թուլթբել էջ 118
 213. թուլթուբուե էջ 118
 214. թուլխաշ էջ 118
 215. թուլումբա էջ 118
 216. թուխ էջ 119
 217. թուխթխենի էջ 119
 218. թուխու էջ 119
 219. թուղթ էջ 119
 220. թունգ էջ 119
 221. թունդ էջ 119
 222. թունդիր էջ 119
 223. թունջի էջ 119
 224. թուռա էջ 119
 225. թուռնարկաթ էջ 119
 226. թուրա էջ 119
 227. թուրիկ էջ 119
 228. թուրինջ էջ 119
 229. թուրլու էջ 119
 230. թուրմ էջ 119
 231. թուրշի էջ 119
 232. թուրջ էջ 120
 233. թուփ էջ 120
 234. թուք էջ 120
 235. թփորա էջ 120
 236. թքալանոց էջ 120
 237. թֆեշքավգիր էջ 120
 238. ժաժ էջ 120
 239. ժաժել էջ 120
 240. ժաժիկ էջ 120
 241. ժաժխել էջ 120
 242. ժախ էջ 120
 243. ժախռ էջ 120
 244. ժախուկ էջ 120
 245. ժամ էջ 120
 246. ժամահաց էջ 120
 247. ժամպոն էջ 121
 248. ժանգառ էջ 121
 249. ժար էջ 121
 250. ժեժ էջ 121
 251. ժելատին էջ 121
 252. ժելե էջ 121
 253. ժենգյալ էջ 121
 254. ժենտըռ էջ 121
 255. ժեպռ էջ 121
 256. ժեռ էջ 121
 257. ժիրքով էջ 121
 258. ժլտուկ էջ 121
 259. ժոխ էջ 121
 260. ժոխուռ էջ 121
 261. ժողովք էջ 121
 262. ժողվիչ էջ 121
 263. ժողվողք էջ 121
 264. ժոռատա էջ 121
 265. ժորմաղ էջ 121
 266. ժպռահոտ էջ 121
 267. ժպռտուկ էջ 121
 268. ժռաթթու էջ 121
 269. ժռվինի էջ 122
 270. ժռտել էջ 122
 271. ժռտուկ էջ 122
 272. ժում էջ 122
 273. ժումեժում էջ 122
 274. ժուռ էջ 122
 275. ժուռկուճոպ էջ 122
 276. պապժուռ էջ 122
 277. ժուր էջ 122
 278. իշատոտիկ էջ 123
 279. իշենի էջ 123
 280. իշխան էջ 123
 281. իշխուն էջ 124
 282. իշշեկ էջ 124
 283. իշտահ էջ 124
 284. իշտահալի էջ 124
 285. իսկոթ էջ 124
 286. իստակ էջ 124
 287. իստակել էջ 125
 288. իրարել էջ 125
 289. իրեսթափ էջ 125
 290. իրեփել էջ 125
 291. իրիկնահաց էջ 125
 292. իրիշկի էջ 125
 293. իրիս էջ 125
 294. իփուն էջ 125
 295. լաբ էջ 125
 296. լաբլաբի էջ 125
 297. լագան էջ 125
 298. լազա էջ 125
 299. լազաթի էջ 125
 300. լազութ էջ 125
 301. լաթեի էջ 125
 302. լաթքաշ էջ 125
 303. լախ էջ 125
 304. լախլախ էջ 125
 305. լախտի էջ 125
 306. լախուր էջ 125
 307. լակ էջ 125
 308. լակաշ էջ 126
 309. լակել էջ 126
 310. լակպակ էջ 126
 311. լահանա էջ 126
 312. լամեզ էջ 126
 313. լամխաշ էջ 126
 314. լամպիքո էջ 126
 315. լայիշ էջ 126
 316. լայնաճակատ էջ 126
 317. լանգար էջ 126
 318. լանգետ էջ 126
 319. լանգռ էջ 126
 320. լանդակ էջ 126
 321. լանկեռ էջ 127
 322. լապ էջ 127
 323. լապատ էջ 127
 324. լապլապու էջ 127
 325. լապշա էջ 127
 326. լապորեզ էջ 127
 327. լապռ էջ 127
 328. լաջ էջ 127
 329. լաստ էջ 127
 330. լավա էջ 127
 331. լավաշ էջ 127
 332. լավաշա էջ 127
 333. լավաշթխի էջ 127
 334. լավկեկ էջ 127
 335. լատան էջ 127
 336. լատեն էջ 127
 337. լարվել էջ 127
 338. լափա էջ 127
 339. լափ-լափ էջ 127
 340. լափել էջ 127
 341. լափլափորել էջ 127
 342. լափոտ էջ 127
 343. լափռտել էջ 127
 344. լափուչ էջ 128
 345. լաք էջ 128
 346. լաքեշոն էջ 128
 347. լգլգացնել էջ 128
 348. լեբլեբուկ էջ 128
 349. լեզկի էջ 128
 350. լեզու էջ 128
 351. լեթան էջ 128
 352. լելիկապուր էջ 128
 353. լեխել էջ 128
 354. լեկ էջ 128
 355. լեղ էջ 128
 356. լեղի էջ 129
 357. լեղիմարխ էջ 129
 358. լեղվռթալ էջ 129
 359. լեղիճ էջ 129
 360. լեղուց էջ 129
 361. լենաբերան էջ 129
 362. լենկեռ էջ 129
 363. լեշ էջ 129
 364. լեռճել էջ 129
 365. լերդաչոր էջ 129
 366. լեփ-լեցուն էջ 129
 367. լեքշ էջ 129
 368. լզել էջ 129
 369. լիզմիզել էջ 129
 370. լըղթ էջ 129
 371. լի էջ 129
 372. լիլիկ էջ 129
 373. լիկյոր էջ 129
 374. լիղկ էջ 129
 375. լիճ էջ 129
 376. լիմոն էջ 129
 377. լիմոնադ էջ 129
 378. լիմոնի էջ 129
 379. լիմոնջուր էջ 129
 380. լինճ էջ 129
 381. լիպռ էջ 130
 382. լիտր էջ 130
 383. լտրանոց էջ 130
 384. լիփ էջ 130
 385. լիփլիքը էջ 130
 386. լխկել էջ 130
 387. լխպոր էջ 130
 388. լխպորվել էջ 130
 389. լխպուր էջ 130
 390. լխպուրիլ էջ 130
 391. լկենի էջ 130
 392. լկլկալ էջ 130
 393. լղբել էջ 130
 394. լղզել էջ 130
 395. լղլղան էջ 130
 396. լղլիկ էջ 130
 397. լղլղջուր էջ 130
 398. լղճոր էջ 130
 399. լղջուկ էջ 130
 400. լղրճուկ էջ 130
 401. լմել էջ 130
 402. լմլամել էջ 130
 403. լմփել էջ 130
 404. լմփռիկ էջ 130
 405. լյարդ էջ 130
 406. լյարդութոք էջ 130
 407. լյունկյուր էջ 131
 408. լյուս էջ 131
 409. լյուր էջ 131
 410. լնգռի էջ 131
 411. լնդել էջ 131
 412. լնճել էջ 131
 413. լնտուք էջ 131
 414. լոբ-լոբ էջ 131
 415. լոբախաշու էջ 131
 416. լոբահատիկ էջ 131
 417. լոբի էջ 131
 418. լոբաճաշ էջ 131
 419. լոգցնել էջ 132
 420. լոզ էջ 132
 421. լոզակ էջ 132
 422. լոզոտ էջ 132
 423. լոթ էջ 132
 424. լոթի-փոթի էջ 132
 425. լոթռան էջ 132
 426. լոթռել էջ 132
 427. լոլապ էջ 132
 428. լոլե էջ 132
 429. լոլիկ էջ 132
 430. լոլմել էջ 133
 431. լոլոկ էջ 133
 432. լոխմա էջ 133
 433. լոխպել էջ 133
 434. լոխում էջ 133
 435. ռահաթ-լոխում էջ 133
 436. լոկ էջ 133
 437. լոհ էջ 133
 438. լոձ էջ 133
 439. լող էջ 133
 440. լողիչ էջ 133
 441. լողլիկ էջ 133
 442. լողմա էջ 133
 443. լողբ էջ 133
 444. լոճ էջ 133
 445. լոճատ էջ 133
 446. լոյլաս էջ 133
 447. լոշ էջ 133
 448. լոշիկ էջ 133
 449. լոպկուկ էջ 133
 450. լոռ էջ 133
 451. լոռ-լոռ էջ 134
 452. լոռաջուր էջ 134
 453. լոռթան էջ 134
 454. լոռաբլիթ էջ 134
 455. լոռամրգի էջ 134
 456. լոս էջ 134
 457. լոսել էջ 134
 458. լոտառ էջ 134
 459. լոր էջ 134
 460. լոց էջ 134
 461. լոփ էջ 134
 462. լոք էջ 135
 463. լոքո էջ 135
 464. լպռտուկ էջ 135
 465. լպստել էջ 135
 466. լպուր էջ 135
 467. լջջել էջ 135
 468. լռպոտ էջ 135
 469. լպռտել էջ 135
 470. լսպկել էջ 135
 471. լվագ էջ 135
 472. լվացողակ էջ 135
 473. լվացխոտ էջ 135
 474. լվացուկս էջ 135
 475. լվիգ էջ 135
 476. լվիճ էջ 135
 477. լվինձ էջ 135
 478. լվիոս էջ 135
 479. լվիչ էջ 135
 480. լրդուկ էջ 135
 481. լրխել էջ 135
 482. լցոն էջ 135
 483. լուդա էջ 136
 484. լուլ էջ 136
 485. լուլաքաբաբ էջ 136
 486. լուլե էջ 136
 487. լուկ էջ 136
 488. լուսաղբյուր էջ 136
 489. լուսվա էջ 137
 490. լուսվըկ էջ 137
 491. լփռտել էջ 137
 492. խաբ էջ 137
 493. խաբախ էջ 137
 494. խաբել էջ 137
 495. խաբերձակ էջ 137
 496. խաբուսխա էջ 137
 497. խադվել էջ 137
 498. խաեն էջ 137
 499. խազ էջ 137
 500. խազազ էջ 137
 501. խազեզ էջ 137
 502. խազլոմառիկ էջ 137
 503. խազմուզ էջ 137
 504. խազորա էջ 137
 505. խազրաման էջ 137
 506. խազուրա էջ 137
 507. խազփատ էջ 137
 508. խաթել էջ 137
 509. խաթխել էջ 138
 510. խաժ էջ 138
 511. խաժի էջ 138
 512. խաժուժ էջ 138
 513. խալեմ էջ 138
 514. խալեմա էջ 138
 515. խալըկ էջ 138
 516. խալիար էջ 138
 517. խալինճք էջ 138
 518. խալիս էջ 138
 519. խալիվորիկ էջ 138
 520. խալվար էջ 138
 521. խախալ էջ 138
 522. խախալել էջ 138
 523. խախալվածք էջ 138
 524. խախաչ էջ 138
 525. խախաց էջ 139
 526. խախացել էջ 139
 527. խախտել էջ 139
 528. խած էջ 139
 529. խածաղ էջ 139
 530. խածղուն էջ 139
 531. խակ էջ 139
 532. խակակութ էջ 139
 533. խակխռնել էջ 139
 534. խահ էջ 139
 535. խահվե էջ 139
 536. խաղածուռ էջ 139
 537. խաղող էջ 139
 538. խաղողահյութ էջ 139
 539. խաղող-սալոր էջ 140
 540. խաղողաջուր էջ 140
 541. խաղողօրհնեք էջ 140
 542. խաղուրդ էջ 140
 543. խամ էջ 140
 544. խամ-խաբախ էջ 140
 545. խամա-խամա էջ 140
 546. խամ-խում էջ 140
 547. խամալիկ էջ 140
 548. խամաճիկ էջ 140
 549. խամարա էջ 140
 550. խամռել էջ 140
 551. խամսի էջ 140
 552. խայիսի էջ 140
 553. խայլա էջ 140
 554. խայծ էջ 140
 555. խայծախ էջ 140
 556. խայրի էջ 140
 557. խան էջ 140
 558. խանադան էջ 140
 559. խանաթա էջ 140
 560. խանաուր էջ 140
 561. խանգալ էջ 140
 562. խանգար էջ 140
 563. խանդոխ էջ 140
 564. խանդրնիկ էջ 140
 565. խանթփել էջ 140
 566. խանին էջ 140
 567. խանկալ էջ 140
 568. խանձել էջ 140
 569. խանձման էջ 140
 570. խանձրախոտ էջ 140
 571. խանձրել էջ 140
 572. խանձուք էջ 141
 573. խնձըրմավետ էջ 141
 574. խանչել էջ 141
 575. խանտիլ էջ 141
 576. խանտրուշակ էջ 141
 577. խանդրուշակ էջ 141
 578. խաշ էջ 141
 579. խաշապ էջ 141
 580. խաշարան էջ 141
 581. խաշկերույթ էջ 141
 582. խաշաման էջ 141
 583. խաշա էջ 141
 584. խաշած էջ 141
 585. խաշածուռ էջ 141
 586. խաշար էջ 141
 587. խաշբրդել էջ 141
 588. խաշել էջ 141
 589. խաշթփել էջ 141
 590. խշփաշել էջ 141
 591. խաշիլ էջ 141
 592. խաշլախամ էջ 142
 593. խաշլամա էջ 142
 594. խաշլապսակ էջ 142
 595. խաշխավալ էջ 142
 596. խաշխշել էջ 142
 597. խաշխշուն էջ 142
 598. խաշխորով էջ 142
 599. խաշխուշ էջ 142
 600. խաշկ էջ 142
 601. խաշմ էջ 143
 602. խաշմայր էջ 143
 603. խաշնծու էջ 143
 604. խաշո էջ 143
 605. խաշոն էջ 143
 606. խաշովի էջ 143
 607. խաշվել էջ 143
 608. խաշռտել էջ 143
 609. խաշու էջ 143
 610. գերջուր էջ 143
 611. խաշուն էջ 143
 612. խաշփաշել էջ 143
 613. խաչալվա էջ 143
 614. խաչանգիստ էջ 143
 615. խաչապուրի էջ 143
 616. խաչատուր էջ 143
 617. խաչգաթա էջ 143
 618. խաչերկաթ էջ 143
 619. խաչկոզ էջ 143
 620. խաչօրհնեք էջ 143
 621. խապսա էջ 143
 622. խաջ էջ 143
 623. խառ էջ 143
 624. խառանի էջ 143
 625. խառը կանաչի էջ 143
 626. խառթութ էջ 144
 627. խառնախյուս էջ 144
 628. խառնախորտիկ էջ 144
 629. խառնապուր էջ 144
 630. խառնել էջ 144
 631. խառնիչ էջ 144
 632. խառնորդել էջ 144
 633. խառնոց էջ 144
 634. խաս էջ 144
 635. խասեցնել էջ 144
 636. խասխան էջ 144
 637. խասխոտ էջ 144
 638. խասպապուկ էջ 144
 639. խաստախան էջ 144
 640. խասուրիկ էջ 144
 641. խավաբլիթ էջ 144
 642. խավարծիլ էջ 144
 643. խավարտ էջ 145
 644. խավիար էջ 145
 645. խավիծ էջ 145
 646. խավիկ էջ 146
 647. խավծարար էջ 146
 648. խավրոխել էջ 146
 649. խատիչ էջ 146
 650. խատվիչ էջ 146
 651. խատու էջ 146
 652. խատուտիկ էջ 146
 653. խար էջ 146
 654. խարաբուզ էջ 146
 655. խարակել էջ 146
 656. խարամանի էջ 146
 657. խարատել էջ 146
 658. խարդալ էջ 147
 659. խարդավուն էջ 147
 660. խարթուղ էջ 147
 661. խարիսախճիկ էջ 147
 662. խարխիզա էջ 147
 663. խարկել էջ 147
 664. խարն էջ 147
 665. խարշել էջ 147
 666. խարչո էջ 147
 667. խարջի էջ 147
 668. խարվեխ էջ 147
 669. խարտալ էջ 147
 670. խարուրել էջ 147
 671. խարփզել էջ 147
 672. խարքանդազ էջ 147
 673. խացբերան էջ 147
 674. խացխան էջ 147
 675. խացխմոր էջ 147
 676. խացտուն էջ 147
 677. խացտուր էջ 147
 678. խացուկ էջ 147
 679. խափամա էջ 148
 680. խափան էջ 148
 681. խեդ էջ 148
 682. խեդապրիգ էջ 148
 683. խեթել էջ 148
 684. խեժ էջ 148
 685. խեժնուկ էջ 148
 686. խել էջ 148
 687. խելադա էջ 148
 688. խեծալ էջ 148
 689. խեծաղ էջ 148
 690. խեծել էջ 148
 691. խեծեկ էջ 148
 692. խեծուկ էջ 148
 693. խեկ էջ 148
 694. խեղարճ էջ 148
 695. խեղեփ էջ 148
 696. խեճեճ էջ 148
 697. խեն էջ 148
 698. խեչ էջ 148
 699. խեչուկ էջ 148
 700. խեչփունջ էջ 148
 701. խեջեբ էջ 148
 702. խեսի էջ 148
 703. խեսանդ էջ 148
 704. խետել էջ 148
 705. խեր էջ 148
 706. խերլուսո էջ 149
 707. խեց էջ 149
 708. խեցատ էջ 149
 709. խեցգետին էջ 149
 710. խեցեղեն էջ 149
 711. խեցի էջ 149
 712. խեցխեր էջ 149
 713. խզեմ էջ 149
 714. խզեն էջ 149
 715. խզզուն էջ 149
 716. խզկան էջ 149
 717. խզնել էջ 149
 718. խզոր էջ 149
 719. խզրոտամալեզ էջ 149
 720. խզուզ էջ 149
 721. խզուկ էջ 149
 722. խթան էջ 149
 723. խթել էջ 149
 724. խթլեկ էջ 149
 725. խթմել էջ 149
 726. խթնել էջ 149
 727. խթում էջ 149
 728. խժեբ էջ 150
 729. խժի էջ 150
 730. խժիկ էջ 150
 731. խժիկ-մժիկ էջ 150
 732. խժիվ էջ 150
 733. խժկաթ էջ 150
 734. խժոտ էջ 150
 735. խժպել էջ 150
 736. խժռան էջ 150
 737. խժռանք էջ 150
 738. խժռել էջ 150
 739. խժրտալ էջ 150
 740. խիարուկ էջ 150
 741. խիարկուտ էջ 150
 742. խիարնոց էջ 150
 743. խիդր էջ 150
 744. խիզիլալա էջ 150
 745. խիզտել էջ 150
 746. խիժ էջ 150
 747. խիժենք էջ 150
 748. խիլխլոց էջ 150
 749. խին էջ 150
 750. խինեցի էջ 150
 751. խինալի էջ 150
 752. խինկալի էջ 150
 753. խինձ էջ 151
 754. խիշիլ էջ 151
 755. խիս էջ 151
 756. խիր էջ 151
 757. խիրվել էջ 151
 758. խիրվուձ էջ 151
 759. խլահոտ էջ 151
 760. խլավ էջ 151
 761. խլեզ էջ 151
 762. խլթխլթալ էջ 151
 763. խլթխլթոց էջ 151
 764. խլթիգ էջ 151
 765. խլինք էջ 151
 766. խլխլալ էջ 151
 767. խլխլցնել էջ 151
 768. խլխլիկ էջ 151
 769. խլնդոր էջ 151
 770. խլոտ էջ 151
 771. խլվել էջ 151
 772. խլվլի էջ 151
 773. խլտրիկ էջ 151
 774. խլրուկ էջ 151
 775. խլուլ էջ 151
 776. խլուլիգ էջ 152
 777. խխմել էջ 152
 778. խխվել էջ 152
 779. խխմուջ էջ 152
 780. խխտադիլ էջ 152
 781. խծիծ էջ 152
 782. խծղուկ էջ 152
 783. խծուծ էջ 152
 784. խկռո էջ 152
 785. խղտուն էջ 152
 786. խղում էջ 152
 787. խճեպ էջ 152
 788. խճի էջ 152
 789. խճոռ էջ 152
 790. խճող էջ 152
 791. խճողակ էջ 152
 792. խճուճ էջ 152
 793. խճուն էջ 152
 794. խմել էջ 152
 795. խճողակել էջ 152
 796. խմեր էջ 152
 797. խմի էջ 152
 798. խմիչք էջ 152
 799. խմիչքախառնուրդ էջ 152
 800. խմխացնել էջ 152
 801. խմխուկ էջ 152
 802. խմմուն էջ 152
 803. խմոր էջ 152
 804. խմորագունդ էջ 153
 805. խմորաթաթախ էջ 153
 806. խմորաթել էջ 153
 807. խմորաթերթ էջ 153
 808. խմորակալել էջ 153
 809. խմորանախշ էջ 153
 810. խմորատաշտ էջ 154
 811. խմորբուդուգ էջ 154
 812. խմորել էջ 154
 813. խմորեղեն էջ 154
 814. խմորեպան էջ 154
 815. խմորթաթիգ էջ 154
 816. խմորիչ էջ 154
 817. խմորհունցի էջ 154
 818. խմորջուր էջ 154
 819. խմորում էջ 154
 820. խմորուն էջ 154
 821. խմչայ էջ 154
 822. խմչվեգ էջ 154
 823. խմտուք էջ 154
 824. խմրախոտ էջ 154
 825. խմուգ էջ 154
 826. խյուս էջ 154
 827. խնախաշու էջ 154
 828. խնախմվել էջ 154
 829. խնամտուք էջ 154
 830. խնդիկու էջ 155
 831. խնդլիկ էջ 155
 832. խնդող էջ 155
 833. խնդողնը էջ 155
 834. խնդրակ էջ 155
 835. խնդուշ էջ 155
 836. խնըցաթան էջ 155
 837. խնկալոճ էջ 155
 838. խնկածաղիկ էջ 155
 839. խնկել էջ 155
 840. խնկեղեգ էջ 155
 841. խնկունի էջ 155
 842. խնձեյնուգ էջ 155
 843. խնձոր էջ 155
 844. ներքնախնձոր էջ 156
 845. խնձորաթթու էջ 156
 846. խնձորահյութ էջ 156
 847. խնձորաջուր էջ 156
 848. խնձորթթու էջ 156
 849. խնձորաչիր էջ 156
 850. խնձորել էջ 156
 851. խնձորկես էջ 156
 852. խնձորօղի էջ 156
 853. խնճրնահոտ էջ 156
 854. խնոցի էջ 156
 855. խնոցհան էջ 156
 856. խնջլոզ էջ 156
 857. խնջռնավետ էջ 156
 858. խնջույք էջ 156
 859. խնտլիկ էջ 156
 860. խշալ էջ 156
 861. խշել էջ 156
 862. խշիկ էջ 156
 863. խշիկ-փշիկ էջ 156
 864. խշշալ էջ 156
 865. խշպիկ էջ 157
 866. խշուր էջ 157
 867. խշըրտել էջ 157
 868. խշփաշել էջ 157
 869. խոգավռիկ էջ 157
 870. խոդ էջ 157
 871. խոզ էջ 157
 872. խոզաճարպ էջ 157
 873. խոզապուխտ էջ 157
 874. խոզեղեն էջ 157
 875. խոթեռ էջ 157
 876. խոլո էջ 157
 877. խոլորս էջ 157
 878. խոլոփ էջ 157
 879. խոխ էջ 157
 880. խոխմել էջ 157
 881. խոխոբ էջ 157
 882. խոխոլկտել էջ 157
 883. խոկրի էջ 157
 884. խոհ էջ 157
 885. խոհանոց էջ 157
 886. խոհակերոց էջ 157
 887. խոհարար էջ 157
 888. խոհարարապետ էջ 158
 889. խոհարարություն էջ 158
 890. խոճկոր էջ 158
 891. խոճկորակ էջ 158
 892. խոյզեդ էջ 158
 893. խոյզել էջ 158
 894. խոյյակ էջ 158
 895. խոն էջ 158
 896. խոնար էջ 158
 897. խոնգալ էջ 158
 898. խոնգալել էջ 158
 899. խոնչա էջ 158
 900. խոնջա էջ 158
 901. խոշաբ էջ 158
 902. խոշակ էջ 158
 903. խոշմեռ էջ 158
 904. խոշորտանք էջ 158
 905. խոշրտուք էջ 158
 906. խոշրուկ էջ 159
 907. խոշրուկապուր էջ 159
 908. խոշուկ էջ 159
 909. խոպոճ էջ 159
 910. խոռ էջ 159
 911. խոռգ էջ 159
 912. խոռաբերան էջ 159
 913. խոռատ էջ 159
 914. խոռել էջ 159
 915. խոռիկ էջ 159
 916. խոռխել էջ 159
 917. խոռն էջ 159
 918. խոռոջ էջ 159
 919. խոռուխ էջ 159
 920. խոռուկ էջ 159
 921. խոսեմեն էջ 159
 922. խով էջ 159
 923. խոտ էջ 159
 924. խոտաբույս էջ 159
 925. խոտլոզ էջ 159
 926. խոտոց էջ 160
 927. խոտոցել էջ 160
 928. խոր էջ 160
 929. խորակ էջ 160
 930. խորդանոց էջ 160
 931. խորել էջ 160
 932. խորզոնե էջ 160
 933. խորիզ էջ 160
 934. խորիզել էջ 160
 935. խորխան էջ 160
 936. խորխոզի էջ 160
 937. խործանա էջ 160
 938. խորշուկ էջ 160
 939. խորոզակ էջ 160
 940. խորոճ էջ 160
 941. խորոմ էջ 160
 942. խորով էջ 161
 943. խորոված էջ 161
 944. խորովածանոց էջ 162
 945. խորովածացու էջ 162
 946. խորովու էջ 162
 947. խորվու էջ 163
 948. խորտակել էջ 163
 949. խորտիկ էջ 163
 950. խորտկարան էջ 163
 951. խորտկարար էջ 163
 952. խորտկացանկ էջ 163
 953. խորու էջ 163
 954. խոց էջ 163
 955. խպշտացնել էջ 163
 956. խռթել էջ 163
 957. խռթիկ էջ 163
 958. խռթխռթացնել էջ 163
 959. խռթխռթոց էջ 163
 960. խռթուկ էջ 163
 961. խռիչ էջ 163
 962. խռխինդ էջ 163
 963. խռնդուգ էջ 164
 964. խռոշնի էջ 164
 965. խռտիկ էջ 164
 966. խռտուկ էջ 164
 967. խռուկ էջ 164
 968. խռում էջ 164
 969. խռֆել էջ 164
 970. խսփետ էջ 164
 971. խսպել էջ 164
 972. խստոր էջ 164
 973. խստորել էջ 164
 974. խստորուկ էջ 164
 975. խստոփ էջ 164
 976. խստուփա էջ 164
 977. խտանյութ էջ 164
 978. խտացվածք էջ 164
 979. խտացրած կաթ էջ 164
 980. խտիլ էջ 164
 981. խտիկ էջ 164
 982. խտնել էջ 164
 983. խտուտ էջ 164
 984. խրախճանք էջ 164
 985. խրամենց էջ 164
 986. խրարու էջ 164
 987. խրել էջ 164
 988. խրեն էջ 164
 989. խրետ էջ 164
 990. խրթել էջ 164
 991. խրթիճ էջ 164
 992. խրխիր էջ 164
 993. խրխրյուն էջ 164
 994. խրխրջալ էջ 164
 995. խրխուջ էջ 165
 996. խրծիք էջ 165
 997. խրշել էջ 165
 998. խրշունք էջ 165
 999. խրպիկ էջ 165
 1000. խրունկ էջ 165
 1001. խրուսկ էջ 165
 1002. խցան էջ 165
 1003. խցանահան էջ 165
 1004. խցկան էջ 165
 1005. խուդրաթան էջ 165
 1006. խուզատանձ էջ 165
 1007. խուզուկոտել էջ 165
 1008. խութ էջ 165
 1009. խութապ էջ 165
 1010. խուլ էջ 165
 1011. խուլ-դմբիկ էջ 165
 1012. խուլակ էջ 165
 1013. խուլաճ էջ 165
 1014. խուլբաղարջ էջ 165
 1015. խուլուզիկ էջ 165
 1016. խուլուկ էջ 165
 1017. խուլուրտիք էջ 165
 1018. խուկլա էջ 165
 1019. խուկլակ էջ 165
 1020. խուկլի էջ 165
 1021. խուղ էջ 165
 1022. խում էջ 165
 1023. խումար էջ 166
 1024. խումարանալ էջ 166
 1025. խումելըմ էջ 166
 1026. խումլում էջ 166
 1027. խումխաշ էջ 166
 1028. խումրա էջ 166
 1029. խուն էջ 166
 1030. խուշապ էջ 166
 1031. խուշրեք էջ 166
 1032. խուշուդ էջ 166
 1033. խուպուպ էջ 166
 1034. խուռս էջ 166
 1035. խուռտխաշ էջ 166
 1036. խուսեդ էջ 166
 1037. խուր էջ 166
 1038. խուրթխաշ էջ 166
 1039. խուրձ էջ 166
 1040. խուրմա էջ 166
 1041. խուրմընի էջ 166
 1042. խուրուկնուիկ էջ 166
 1043. խուրմաշի էջ 166
 1044. խուրուղու էջ 166
 1045. խուրունգ էջ 167
 1046. խուրուվու էջ 167
 1047. խուրուտ էջ 167
 1048. խուփ էջ 167
 1049. խուփեղուն էջ 167
 1050. խփակ էջ 167
 1051. խփել էջ 167
 1052. խփկալ էջ 167
 1053. խփնուգ էջ 167
 1054. խփշտել էջ 167
 1055. ծաբ էջ 167
 1056. ծագկապ էջ 167
 1057. ծալ էջ 167
 1058. ծալածո էջ 167
 1059. ծալել էջ 167
 1060. ծալծուլ էջ 168
 1061. ծալծու էջ 168
 1062. ծալկտապ էջ 168
 1063. ծածան էջ 168
 1064. ծակ էջ 168
 1065. ծակոսկորել էջ 168
 1066. ծակոտա էջ 168
 1067. ծակոտիչ էջ 168
 1068. ծակուլակա էջ 168
 1069. ծակուլիկ էջ 168
 1070. ծաղ էջ 169
 1071. ծաղարան էջ 169
 1072. ծաղարար էջ 169
 1073. ծաղիկ էջ 169
 1074. ծաղիկ-լավաշ էջ 169
 1075. ծաղկակաղամբ էջ 169
 1076. ծաղկել էջ 169
 1077. ծաղկեծուն էջ 169
 1078. ծաղկիկ էջ 169
 1079. ծաղկոտել էջ 169
 1080. ծաղկոց էջ 169
 1081. ծաղկուկ էջ 169
 1082. ծամ էջ 169
 1083. ծամ-ծամելիք էջ 169
 1084. ծամել էջ 169
 1085. ծամելիք էջ 169
 1086. ծամելու էջ 169
 1087. ծամեմել էջ 169
 1088. ծամծի էջ 170
 1089. ծամոն էջ 170
 1090. ծամոց էջ 170
 1091. ծամռտել էջ 170
 1092. ծամտել էջ 170
 1093. ծամտիք էջ 170
 1094. ծամտոց էջ 170
 1095. ծամուկ էջ 170
 1096. ծանդիլ էջ 170
 1097. ծանծ էջ 170
 1098. ծանծմաղ էջ 170
 1099. ծանր էջ 170
 1100. ծանրանալ էջ 170
 1101. ծապատակ էջ 170
 1102. ծապկիկ էջ 170
 1103. ծապլի էջ 170
 1104. ծառ էջ 170
 1105. ծառաբար էջ 170
 1106. ծառամած էջ 170
 1107. ծառայել էջ 170
 1108. ծառասոկոն էջ 170
 1109. ծառել էջ 170
 1110. ծառզարդար էջ 170
 1111. ծառկանկար էջ 170
 1112. ծասկ էջ 170
 1113. ծավ-ծավ էջ 170
 1114. ծավրալ էջ 170
 1115. ծար էջ 170
 1116. ծարավ էջ 170
 1117. ծարավեցնել էջ 170
 1118. ծարավի էջ 170
 1119. ծարմաղ էջ 170
 1120. ծարուր էջ 171
 1121. ծափ էջ 171
 1122. ծափիկ էջ 171
 1123. ծդրել էջ 171
 1124. ծեթ էջ 171
 1125. ծեթ-մեթ էջ 171
 1126. ծեթրել էջ 171
 1127. ծեթրեն էջ 171
 1128. ծել էջ 171
 1129. ծեծ էջ 171
 1130. ծեծած էջ 171
 1131. ծեծան էջ 171
 1132. ծեծման էջ 171
 1133. ծեծոց էջ 171
 1134. ծեղ էջ 171
 1135. ծենտուք էջ 171
 1136. ծերատ էջ 171
 1137. ծերեփ էջ 171
 1138. ծեփել էջ 171
 1139. ծեփքար էջ 171
 1140. ծթռել էջ 171
 1141. ծթռած էջ 172
 1142. ծի էջ 172
 1143. ծիթ էջ 172
 1144. ծիթխաց էջ 172
 1145. ծիլ էջ 172
 1146. ծիլ-ծիլ էջ 172
 1147. ծիլա էջ 172
 1148. ծիծակ էջ 172
 1149. ծիծաղկտալ էջ 172
 1150. ծիկձիրոն էջ 172
 1151. ծիմել էջ 172
 1152. ծինգի էջ 172
 1153. ծինեպիկ էջ 172
 1154. ծիվ էջ 172
 1155. ծիվ-ծիվ էջ 172
 1156. ծիտագավալի էջ 172
 1157. ծիր էջ 172
 1158. ծիրան էջ 172
 1159. ծիրան-ծիրան էջ 173
 1160. ծիրան-սալոր էջ 173
 1161. ծիրանաձու էջ 173
 1162. ծիրանի էջ 173
 1163. ծիրանօղի էջ 173
 1164. ծլանգ էջ 173
 1165. ծլանգ-ծլանգ էջ 173
 1166. ծլել էջ 173
 1167. ծլեպ էջ 173
 1168. ծլծլալ էջ 173
 1169. ծլծլուկ էջ 173
 1170. ծլնգել էջ 173
 1171. ծլուր էջ 173
 1172. ծխահամ էջ 174
 1173. ծխահամել էջ 174
 1174. ծխահար էջ 174
 1175. ծխաձուկ էջ 174
 1176. ծխամել էջ 174
 1177. ծխծխել էջ 174
 1178. ծծակ էջ 174
 1179. ծծիկ էջ 174
 1180. ծծվանք էջ 174
 1181. ծծուկ էջ 174
 1182. ծծում էջ 174
 1183. ծկակ էջ 174
 1184. ծկակել էջ 174
 1185. ծկռտալ էջ 174
 1186. ծհան էջ 174
 1187. ծղաման էջ 174
 1188. ծղելակ էջ 174
 1189. ծղենակ էջ 174
 1190. ծղիկ էջ 174
 1191. ծղծամ էջ 174
 1192. ծղծղալ էջ 174
 1193. ծղողանք էջ 174
 1194. ծղրուղու էջ 174
 1195. ծմալ էջ 174
 1196. ծմել էջ 175
 1197. ծմծմալ էջ 175
 1198. ծմծըմ էջ 175
 1199. ծմծման էջ 175
 1200. ծմծմացնել էջ 175
 1201. ծնդիկ էջ 175
 1202. ծնեբեկ էջ 175
 1203. ծնիկ էջ 175
 1204. ծնծո էջ 175
 1205. ծնկնահաց էջ 175
 1206. ծննդագաթա էջ 175
 1207. ծննդգավաթ էջ 175
 1208. ծնուկ էջ 175
 1209. ծնուշ էջ 176
 1210. ծոթոր էջ 176
 1211. ծոլ էջ 176
 1212. ծոմ էջ 176
 1213. ծոմապաս էջ 176
 1214. ծոմբաց էջ 176
 1215. ծոմբացուք էջ 176
 1216. ծոմվոր էջ 176
 1217. ծոն էջ 176
 1218. ծովաբողկ էջ 176
 1219. ծովախեցգետին էջ 176
 1220. ծովատառեխ էջ 176
 1221. ծոր էջ 176
 1222. ծորալ էջ 176
 1223. ծորամեղր էջ 176
 1224. ծորենի էջ 176
 1225. ծորին էջ 177
 1226. ծործ էջ 177
 1227. ծործկալ էջ 177
 1228. ծործոր էջ 177
 1229. ծոփ էջ 177
 1230. ծպծպացնել էջ 177
 1231. ծռանգ էջ 177
 1232. ծռթել էջ 177
 1233. ծվաղ էջ 177
 1234. ծվատ էջ 177
 1235. ծվել էջ 177
 1236. ծվենի էջ 177
 1237. ծվեցնել էջ 177
 1238. ծվիլ էջ 177
 1239. ծվիչ էջ 177
 1240. ծվծվուկ էջ 177
 1241. ծվծվուն էջ 177
 1242. ծտախաշու էջ 177
 1243. ծտամորի էջ 177
 1244. ծտապաշար էջ 177
 1245. ծտատանձ էջ 177
 1246. ծրիկ-պրիկ էջ 177
 1247. ծրծիմ էջ 177
 1248. ծրծոնքել էջ 177
 1249. ծրծրոնի էջ 177
 1250. ծրտահոտ էջ 178
 1251. ծութ էջ 178
 1252. ծուլ էջ 178
 1253. ծուլուկ էջ 178
 1254. ծուխ էջ 178
 1255. ծուծ էջ 178
 1256. ծուկ էջ 178
 1257. ծուկալ էջ 178
 1258. ծում էջ 178
 1259. ծուփ էջ 178
 1260. ծուփք էջ 178
 1261. ծփել էջ 178
 1262. ծփլտուն էջ 178
 1263. ծփմածուփ էջ 178
 1264. ծփոց էջ 178
 1265. ծֆել էջ 178
 1266. կադալիկ էջ 178
 1267. կադար էջ 178
 1268. կադըկ էջ 178
 1269. կադիդ էջ 178
 1270. կազեզ էջ 178
 1271. կազմել էջ 178
 1272. կազտան էջ 178
 1273. կաենք էջ 178
 1274. կաթ էջ 178
 1275. կաթալիկ էջ 179
 1276. կաթան էջ 179
 1277. կաթար էջ 179
 1278. կաթբանջար էջ 179
 1279. կաթել էջ 179
 1280. կաթկաղին էջ 179
 1281. կաթնախնձոր էջ 179
 1282. կաթեղ էջ 179
 1283. կաթեման էջ 179
 1284. կաթիլ էջ 179
 1285. կաթլի էջ 179
 1286. կաթմեբոր էջ 179
 1287. կաթնաբանջար էջ 179
 1288. կաթնաբրդոշ էջ 179
 1289. կաթնաթթու էջ 179
 1290. կաթնալյուր էջ 180
 1291. կաթնախմորիչ էջ 180
 1292. կաթնահաց էջ 180
 1293. կաթնահունց էջ 180
 1294. կաթնաձվածեղ էջ 180
 1295. կաթնաձու էջ 180
 1296. կաթնամթերք էջ 180
 1297. կաթնաշիլա էջ 180
 1298. կաթնաշոռ էջ 180
 1299. կաթնապուր էջ 180
 1300. կաթնասեր էջ 181
 1301. կաթնասուրճ էջ 181
 1302. կաթնափոշի էջ 181
 1303. կաթնեղեն էջ 181
 1304. կաթների էջ 181
 1305. կաթնիկ էջ 181
 1306. կաթնխոտ էջ 181
 1307. կաթնով էջ 181
 1308. կաթնտարթ էջ 181
 1309. կաթնտիկ էջ 181
 1310. կաթնուկ էջ 181
 1311. կաթոց էջ 181
 1312. կաթսա էջ 181
 1313. կաթսեր էջ 181
 1314. կաթքամիչ էջ 182
 1315. կաթուկ էջ 182
 1316. կալաբտիել էջ 182
 1317. կալաթի էջ 182
 1318. կալաժը էջ 182
 1319. կալաշ էջ 182
 1320. կալասոն էջ 182
 1321. կալաքար էջ 182
 1322. կալխան էջ 182
 1323. կալկալա էջ 182
 1324. կալկեն էջ 182
 1325. կալորիա էջ 182
 1326. կալորիականություն էջ 182
 1327. կալորիական էջ 182
 1328. կալտրիկ էջ 182
 1329. կախ էջ 182
 1330. կախան էջ 182
 1331. կախաջ էջ 182
 1332. կախանատուն էջ 182
 1333. կախանացու էջ 182
 1334. կախանել էջ 182
 1335. կախլան էջ 182
 1336. կախկալ էջ 182
 1337. կախկախապուր էջ 182
 1338. կախկիկ էջ 182
 1339. կախսաիրես էջ 182
 1340. կած էջ 182
 1341. կածակ էջ 182
 1342. կակա էջ 182
 1343. կակալ էջ 182
 1344. կակալա էջ 183
 1345. կակաշ էջ 183
 1346. կակաո էջ 183
 1347. կակղամիս էջ 183
 1348. կակղան էջ 183
 1349. կակուղ էջ 183
 1350. կահ էջ 183
 1351. կահավ էջ 183
 1352. կահույր էջ 183
 1353. կաղաղ էջ 183
 1354. կաղաղահան էջ 183
 1355. կաղվենալ էջ 183
 1356. կաղամբ էջ 183
 1357. կաղանդ էջ 184
 1358. կաղանդչեք էջ 184
 1359. կաղնդել էջ 184
 1360. կեղնտիլ էջ 184
 1361. կաղարթ էջ 184
 1362. կաղեկ էջ 184
 1363. կաղին էջ 184
 1364. կաղնասուրճ էջ 184
 1365. կաղնձի էջ 184
 1366. կաղնտոս էջ 184
 1367. կաղտել էջ 184
 1368. կաճապ էջ 184
 1369. կաճառիկ էջ 184
 1370. կամակ էջ 184
 1371. կամարակապ էջ 184
 1372. կայծկրակ էջ 184
 1373. կայծոռ էջ 184
 1374. կայսոն էջ 184
 1375. կանաչ էջ 184
 1376. կանաչ լոբի էջ 185
 1377. կանաչել էջ 185
 1378. կանաչեղեն էջ 185
 1379. կանաչենի էջ 185
 1380. կանաչի էջ 185
 1381. կանաչիկ էջ 186
 1382. կանաչկենի էջ 186
 1383. կանափատ էջ 186
 1384. կանգնավոր էջ 186
 1385. կանգռաթռուկ էջ 186
 1386. կանգրափառ էջ 186
 1387. կանդող էջ 186
 1388. կանդուկլուզ էջ 186
 1389. կանեփ էջ 186
 1390. կանթ էջ 186
 1391. կանթել էջ 186
 1392. կանիսկ էջ 186
 1393. կանծի էջ 186
 1394. կանկառ էջ 186
 1395. կանկռաշ էջ 186
 1396. կանկրհան էջ 186
 1397. կանձար էջ 186
 1398. կանճրակ էջ 186
 1399. կանչ էջ 186
 1400. կանչութ էջ 186
 1401. կանչուկ էջ 186
 1402. կանտ էջ 186
 1403. կանտմա էջ 187
 1404. կանտող էջ 187
 1405. կանփուկ էջ 187
 1406. կաշխա էջ 187
 1407. կաշք էջ 187
 1408. կապա էջ 187
 1409. կապար էջ 187
 1410. կապարուկ էջ 187
 1411. կապետ էջ 187
 1412. կապիծ էջ 187
 1413. կապլա էջ 187
 1414. կապկաճախ էջ 187
 1415. կապուտ էջ 187
 1416. կառ էջ 187
 1417. կառապա էջ 187
 1418. կառի-բաշի էջ 187
 1419. կառտամա էջ 187
 1420. կասի էջ 187
 1421. կասիա էջ 187
 1422. կասկ էջ 187
 1423. կասկարեկ էջ 187
 1424. կասշամփուր էջ 187
 1425. կավարս էջ 187
 1426. կավեղեն էջ 187
 1427. կավկուլա էջ 187
 1428. կատալիկ էջ 188
 1429. կատամա էջ 188
 1430. կատարը տաք էջ 188
 1431. կատարը տաքացնել էջ 188
 1432. կատիկ էջ 188
 1433. կատու էջ 188
 1434. կար-կանաչ էջ 188
 1435. կարա էջ 188
 1436. կարագ էջ 188
 1437. կարագաթորմիչ էջ 188
 1438. կարագահաց էջ 188
 1439. կարագաման էջ 188
 1440. կարամել էջ 188
 1441. կարապետիկ էջ 188
 1442. կարաս էջ 188
 1443. կարասաքար էջ 188
 1444. կարասի էջ 189
 1445. կարեկ էջ 189
 1446. կարծալու էջ 189
 1447. կարկաժ էջ 189
 1448. կարկաժենի էջ 189
 1449. կարկանդակ էջ 189
 1450. կարկատ էջ 189
 1451. կարմիր էջ 189
 1452. կարմիր լոբի էջ 189
 1453. կարմիր տաքդեղ էջ 190
 1454. կարմկկեն էջ 190
 1455. կարմրաբանջար էջ 190
 1456. կարմրաթուշիկ էջ 190
 1457. կարմրախայտ էջ 190
 1458. կարմրակն էջ 190
 1459. կարմրենի էջ 190
 1460. կարմրցուցել էջ 190
 1461. կարմրուկ էջ 190
 1462. կարոս էջ 191
 1463. կարտոֆիլ էջ 191
 1464. կացք էջ 192
 1465. կափ էջ 192
 1466. կափարիչ էջ 192
 1467. կափուսկա էջ 192
 1468. կաքավ էջ 192
 1469. կաքավախոտ էջ 192
 1470. կաքվուտոտիկ էջ 192
 1471. կելճե էջ 193
 1472. կեխվեք էջ 193
 1473. կեղավուն էջ 193
 1474. կեղար էջ 193
 1475. կեղև էջ 193
 1476. կաթնատուն էջ 193
 1477. կեղպրել էջ 193
 1478. կեղտակ էջ 193
 1479. կեղտակեր էջ 193
 1480. կեմ էջ 193
 1481. կենաց էջ 193
 1482. կենդանաթաս էջ 193
 1483. կենդանություն էջ 193
 1484. կենովտե էջ 193
 1485. կենչեմուն էջ 193
 1486. կենտապաս էջ 193
 1487. կենցաղ էջ 193
 1488. կենցաղավարություն էջ 193
 1489. կեպեճել էջ 193
 1490. կեռակտուց էջ 193
 1491. կեռաս էջ 193
 1492. կեռասենի էջ 193
 1493. կեռիքկտրելի էջ 193
 1494. կեռնեխ էջ 193
 1495. կեռքամաշ էջ 193
 1496. կեսան էջ 193
 1497. կեսիկ էջ 194
 1498. կեսօրահաց էջ 194
 1499. կետեն էջ 194
 1500. կետիմ էջ 194
 1501. կետչուպ էջ 194
 1502. կեր էջ 194
 1503. կերակրահյութ էջ 194
 1504. կերակրատեսակ էջ 194
 1505. կերակրացանկ էջ 194
 1506. կերակուլել էջ 194
 1507. կերակուր էջ 194
 1508. կուր էջ 194
 1509. կերլիք էջ 194
 1510. կերկոխ էջ 194
 1511. կերճեփ էջ 194
 1512. կերմաշ էջ 194
 1513. կերմըգիլ էջ 194
 1514. կերմըգուտին էջ 194
 1515. կերմըշոտիլ էջ 194
 1516. կերմեչնոցիկ էջ 194
 1517. կերմոն էջ 194
 1518. կերտուկ էջ 194
 1519. կերուխում էջ 194
 1520. կերուկ էջ 194